Nieuws

Verslag Jongeren Klimaatseminar

20 oktober 2018
Het zingen van het Surinaams volkslied

Het zingen van het Surinaams volkslied

Toespraak van de wnd. directeur van NIMOS

Toespraak van de wnd. directeur van NIMOS

Toespraak dhr. Riad Nurmohamed

Toespraak dhr. Riad Nurmohamed

participanten

participanten

Kelvin Koniki tijdens de paneldiscussie

Kelvin Koniki tijdens de paneldiscussie

In het kader van de International Day of Climate Action op 24 oktober,  organiseerde het REDD+ Project  op zaterdag 20 oktober 2018 een Jongeren Klimaat Seminar met als thema “Youth Action For Climate Action”.

Het seminar had als doel het bewustzijn en de betrokkenheid van jongeren te vergroten rond het wereldwijd fenomeen klimaatverandering.

In een goed bezette vergaderzaal in het Lalla Rookh gebouw werden verschillende toespraken gehouden over het thema “jongeren en klimaatverandering”.  

De opening van het seminar werd gedaan door de Wnd. Algemeen Directeur, dhr. C. Nelom van het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname.

Hij verwees naar de deelname van Surinaamse jongeren aan een conferentie in Jamaica die ging over klimaatverandering en wat jongeren daar gepresenteerd hebben, als aanleiding voor dit jongeren klimaatseminar. Hij gaf aan dat dit seminar in Paramaribo start, maar een landelijk karakter heeft en daarom ook in de districten gehouden zal worden. Hij benadrukte het belang van de betrokkenheid van jongeren in het klimaatverandering gebeuren.

Ambassadeur Ramlakhan van het Kabinet van de President/ Coördinatie Milieu sprak over:

 • het beleid van de regering met betrekking tot klimaatverandering en het REDD+ programma;
 • de taak van Coördinatie Milieu nl. erop toezien dat er milieubeleid wordt geformuleerd;
 • het NIMOS als uitvoeringsarm van Coördinatie Milieu;
 • de commitment die Suriname heeft gemaakt bij COP23 om onze bosbedekking van 93% te behouden en de internationale technische en financiële ondersteuning die daarvoor nodig is ; en
 • Suriname als één van de 10 landen met veel bos en weinig ontbossing en dat Suriname in dit kader een internationale conferentie over klimaatfinanciering zal organiseren in februari 2019.

 

Dhr. Kelvin Koniki, Voorzitter van het Nationaal Jeugd Parlement (NJP) sprak over de belangrijke rol die jongeren hebben in de discussies rond klimaatverandering. Hij gaf zijn eigen ervaringen aan als lid van verschillende jongerenorganisaties en benadrukte daarbij dat jongeren door te participeren in jongerenorganisaties een effectieve bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke vraagstukken, w.o. klimaatverandering. Hij bemoedigde de jongeren om actief deel te nemen aan het seminar maar ook aan andere activiteiten die betrekking hebben op klimaat, natuur en duurzame ontwikkeling.

Dhr. Riad Nurmohammed, DNA lid, sprak de aanwezigen in de hoedanigheid van docent aan de Universiteit toe. Hij gaf aan dat de temperatuurstijging en toenemende neerslag belangrijke indicatoren zijn voor weersverandering.  Hij ging in op de invloed van klimaatverandering op verschillende sectoren zoals landbouw (voedselvoorziening), drinkwatervoorziening, gezondheidszorg, veeteelt en visserij, alsook de effecten op de biodiversiteit en infrastructuur.

Mw. Jennifer Lont, Senior Beleidsmedewerker van het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken sprak kort over de doelstellingen van het Ministerie en de activiteiten die ze voor jongeren, in samenwerking met jongerenorganisaties en buurtorganisaties uitvoeren. Voorts ging zij in op het “Prisiri Leri project”, waarin verschillende thema’s worden behandeld zoals milieu en seksuele reproductiviteit. Zij gaf aan dat het ministerie voornemens is het jongeren platform, waarmee ze waren begonnen in 2015, weer op te pakken en benadrukte verder het belang van jeugdparticipatie.

 

Na de verschillende toespraken was er gelegenheid voor vragen en discussie. De jongeren toonden duidelijk interesse in vooral het beleid aangaande klimaat en milieu.

De jongeren gingen in werkgroepen uiteen om vast te stellen welke voor hun de meest belangrijke acties waren, die nodig zijn om het bewustzijn en betrokkenheid van jongeren te vergroten.

 

Uit de werkgroepen kwamen de volgende aanbevelingen naar voren:

 • Jongeren informeren over Agenda 21
 • Jongeren informeren over klimaatverandering en REDD+ in hun taal en op hun manier
 • In het curriculum van het onderwijs de thema’s klimaatverandering en REDD+ opnemen
 • REDD+ ambassadeurs benoemen om de boodschap te brengen aan andere jongeren
 • Input van jongeren opnemen in het beleid van de overheid
 • Reclame spotjes met bekende jongeren
 • Meer samenwerken met jongerenorganisaties en activiteiten laten uitvoeren door jongeren
 • Het ontwikkelen van mediaproducties voor jongeren en gebruikmaken van social media om jongeren te bereiken.
 • Op frequente basis jeugd vriendelijke informatie uitzenden via lokale radiostations
 • Het maken van een duurzaam afvalbeleid door de overheid

 

Het geheel werd opgeluisterd door optredens van 2 jonge Surinaamse artiesten.

Rosito Pansa presenteerde  een Spoken Word, waarin hij het verband legde tussen klimaatverandering en menselijke handelingen. Zijn optreden was een duidelijke oproep om destructief handelen achterwege te laten.

Gospel artiest Emanuel Sanvisi bracht twee prachtige gedichten en een lied getiteld “BETER” ten gehore.

Tot slot bedankte de Project Coordinator van het REDD+ Programma, Sandra Bihari, alle aanwezige jongeren voor hun bijdrage en het willen aandragen van concrete actiepunten hoe de Surinaamse jeugd meer bewust te maken van klimaatverandering. Zij gaf aan dat de relevante aanbevelingen verwerkt mee genomen zullen worden in de REDD+ Communicatiestrategie 2019.

We zien terug op een succesvol jongeren klimaatseminar, waarbij er door de jongeren zelf duidelijke handvaten zijn aangedragen, om hun bewustwording en betrokkenheid te vergroten rond het thema klimaatverandering.

presentatie van een der werkgroepen

presentatie van een der werkgroepen

Spoken word door Rosito Pansa

Spoken word door Rosito Pansa

Emanuel Sanvisi met zijn lied "Beter"

Emanuel Sanvisi met zijn lied "Beter"