Transitie fase

Het transitieproject is een overgangsproject tussen de fase waarin Suriname een Readiness Preparation Proposal schreef voor de mogelijke uitvoer van REDD+ in Suriname en het daadwerkelijk beginnen met de Greedheids fase  van REDD+ in Suriname (2014-2018).  In deze transitiefase werden de aandachtspunten die Suriname ontving van Forest Carbon Partnership Facility – na goedkeuring van het RPP voorstel – opgevolgd. Zo werd in deze fase aandacht besteed aan het versterken van de organen die REDD+ moeten gaan uitvoeren, het verder betrekken van stakeholders, en het zoeken van verdere fondsen om alle activiteiten in 2014-2018 uit te kunnen voeren.

 

Hoe lang heeft het transitieproject geduurd?

Het transitieproject in Suriname duurde van februari t/m december 2014 en werd uitgevoerd onder regie van het NIMOS door een speciaal REDD+ Transitieprojectteam.

Welke activiteiten werden uitgevoerd tijdens het REDD+ Transitieproject?

Tijdens de transitieperiode gebruikte het REDD+ transitieprojectteam haar tijd en budget om in elk geval de volgende activiteiten uit te voeren:

  • capaciteitsversterking van uitvoerende organen
  • betrekken en informeren van stakeholders voortzetten
  • additionele fondsen zoeken die nodig zullen zijn in de uitvoeringsfase,
  • het herschrijven van de R-PP tot een REDD+ Project Document.

Doordat het jaar 2014 werd gebruikt om technische kennis bij te spijkeren, awareness te creëren en de operationele kant van REDD+ op te zetten, was het de bedoeling dat na de transitiefase een soepelere overgang mogelijk is naar de Readiness fase van REDD+.

Wat is de vervolgfase?

Tussen 2014 en 2017 is Suriname de Readiness Fase (Gereedheids fase) van REDD+ ingegaan. Dat wil zeggen dat er politieke commitment verkregen moet worden voor REDD+ wat betekent dat een nationale visie en strategie voor REDD+ participatief geformuleerd moet worden en opgenomen wordt in nationale ontwikkelingsplannen.

Hiernaast moet er breed draagvlak gecreëerd worden in de maatschappij. Zodat een ieder weet wat REDD+ inhoudt en wat de gevolgen zullen zijn bij het uitvoeren van een REDD+ strategie in Suriname.

Vervolgens moeten er systemen en instituten gereed gemaakt worden, om de gemaakte afspraken, het aangepaste beleid en de bijbehorende regels te monitoren en controleren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om meetinstrumenten om vast te kunnen stellen in welke mate ontbossing plaatsvindt.

Wat moet er nog gebeuren om REDD+ ready te zijn?

Suriname heeft in al haar documenten altijd specifiek verwoord dat zij REDD+ ziet als belangrijk planningsinstrument voor haar duurzame ontwikkeling.

Het REDD+ programma zorgt er immers voor dat:

  • De overheid structuren kan opzetten om beter, directer en transparanter te communiceren met inheemsen en in stamverband levende gemeenschappen.
  • Belangrijke stakeholder groepen versterkt worden in hun kennis over REDD+ en bijbehorende concepten zoals FPIC, klimaatverandering en duurzame ontwikkeling
  • De overheid een nationaal model kan opzetten om maatschappij-brede discussies te voeren over belangrijke, nationale ontwikkelingsrichtingen, maar ook om op internationaal niveau een voorbeeld te geven, en fondsen kan werven.
  • Suriname haar langetermijn planning in kaart kan brengen, rekeninghoudend met de wensen van haar bewoners

Of en op welke manier Suriname uiteindelijk REDD+ ten uitvoer zal brengen, is een strategische overweging van Suriname zelf, dat tot stand zal komen op basis van discussies die gevoerd worden in de verschillende dialogen rondom REDD+.