REDD+ Suriname

Suriname is het bosrijkste  land ter wereld met 93% bebossing en een lage ontbossingsgraad, ookwel een High Forest, Low Deforestation (HFLD) land genoemd. Suriname behoort hiermee tot een heel kleine groep van landen, die zich kenmerken vanwege deze hoge bosbedekking en lage ontbossingsgraad. Andere landen die behoren tot deze groep zijn bijvoorbeeld Guyana en de Democratische Republiek van Congo. Zie de top 10 beboste landen ter wereld.

Suriname heeft een kleine bevolkingsdichtheid van 2.9 inwoners per km2, oftwel 567.000 inwoners op het grondgebied van 164.000 km2. De bossen zijn een centrale component in het economisch, sociaal en cultureel leven van de bevolking.

Suriname is een gemiddeld inkomens land voor wat betreft de BBP per capita, met een gemiddeld ontwikkelingsniveau. De Human Development Index is de laatste jaren gestegen naar 0.684 in 2012. Het ontwikkelingsniveau volgens deze index verschilt per district. Suriname kent negen districten.

 

Suriname is het bosrijkste land ter wereld, waarom dan toch een bosbeschermingsprogramma? 

REDD+ biedt een unieke kans voor Suriname om - ondanks economische ontwikkeling – haar uitstoot laag te houden. Er kan op basis van de huidige groei een projectie worden gemaakt van Suriname’s BBP en bevolking in 2020 en 2050. Dat de bevolking zal groeien en het BBP zal toenemen is zeer waarschijnlijk, maar wat er met de bosbedekking en met ontbossing zal gebeuren is nog niet aan te geven. 

Met andere woorden, hoe men om zal gaan met het bos in het kader van ontwikkeling moet nog bepaald worden. Suriname wil REDD+ op een innovatieve manier gaan gebruiken, namelijk als (plannings)instrument ten behoeve van duurzame ontwikkeling, als ondersteuning voor het behalen van economische en ontwikkelingsdoelstellingen. 


Wat kan REDD+ voor Suriname betekenen?

Vanwege haar hoge dekkingsgraad van tropisch regenwoud, kan REDD+ interessant zijn voor Suriname. Mede vanwege haar sterke traditie van duurzaam bosbeheer vind er in Suriname, in vergelijking met andere landen, weinig ontbossing plaats. Door de verwachtte ontbossing nog verder te verminderen, kan Suriname in aanmerking komen voor financiële compensatie uit het REDD+ mechanisme. 

Let wel, de bedoeling is geenszins om houtkap en de export van hout en houtproducten te stoppen. Het ontbossen ten behoeve van bijvoorbeeld de bouw van wegen, de aanleg van landbouwgronden en waterkrachtcentrales, zullen niet worden stopgezet. Waar kan, zal wel worden aangedrongen om de methodes van werken te verduurzamen. 

REDD+ schept economische waarde voor staande bossen én tracht de planning en ontwikkelingsactiviteiten dusdanig te beïnvloeden dat de ontbossingsgraad zo laag mogelijk wordt gehouden, zonder dat dit de ontwikkeling remt. 

Suriname, dus wij, bepalen zelf welke delen van ons bos wij zullen behouden, benutten of ontbossen ten behoeve van onze ontwikkeling. 

Om de hierboven genoemde kansen te kunnen benutten op een wijze die bijdraagt aan onze ontwikkeling is het van groot belang om bestaande systemen voor monitoring en beheer uit te bouwen, en nieuwe op te zetten, alsook een nationaal en breed gedragen REDD+ strategie te formuleren die in alle sectoren kan worden toegepast en rekening houdt met alle stakeholders.

 

Wat zijn HFLD Landen?

Landen met een hoge bebossingsgraad (High Forest) en lage ontbossing (Low Deforestation) noemt men High Forest Low Deforestation Landen. Suriname is het groenste land in de wereld, wat betekent dat Suriname het hoogste percentage bos per persoon heeft. Hiermee is Suriname een van de elf HFLD landen in de wereld. Een ontwikkelend land met meer dan 50% bosbedekking en een ontbossing van minder dan 0.22% mag zich tot HFLD land rekenen, volgens de definitie van de REDD desk.

De HFLD landen zijn:

 • Panama
 • Colombia
 • Democratische Republiek Congo
 • Peru
 • Belize
 • Gabon
 • Guyana
 • Suriname
 • Bhutan
 • Zambia
 • Frans-Guyana

Volgens een 2007 artikel, bevatten de HFLD landen maar liefst 20 procent van de overgebleven tropische bossen en 18 procent van de koolstofopslag in tropische bossen op aarde.